За развитието и усъвършенстването на българската образователна система в съответствие с европейските стандарти е от първостепенно значение издигането на авторитета на училището като институция и по-тясното приобщаване на учениците към училищния живот. За да се създаде у тях съзнанието, че са част от една общност и че представляват едно учебно заведение със свои традиции и култура е необходимо да се изгради система от символи и ритуали, която да бъде възприета от учащите се. Един от компонентите на тази система е училищната униформа.

uni

 

 

         Униформа
   за
   момичета

 

 

 

 

 

uni1  

 

 

  

   Униформа
   за
   момчета