7-priem-7klas-2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Държавен план-прием в Excel (xlsx)

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (docx)

Инструктаж за ученика за НВО за седми клас (pdf)

Държавен План-прием на ученици след VІІ клас в училищата по изкуствата и по културата за учебната 2019/2020 г. в гр. София (pdf)

График на дейностите по прием на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година след завършено основно образование

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

$1·         Български език и литература

$1·         Математика

$1·         Чужд език (по желание на ученика)

15.06.2020 г., 09:00 часа

17.06.2020 г., 09:00 часа

-

4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

$1·         Изобразително изкуство

$1·         Музика

$1·         Спорт

22.06.2020 г.

23.06.2020 г.

24 - 25.06.2020 г., вкл.

5

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 26.06.2020 г., вкл.

6

Обявяване на резултатите от НВО

до 29.06.2020 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.