obyava-11.05.20202

Извънкласните дейности, като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

Документите се подават в срок до 19.05.2020 г.

Конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности

Обява ДПУ (docx)

Образец №1 Заявление за участие (docx)

Образец №2 Списък на ПС (docx)

Образец №3 Ценова оферта (docx)

Приложение №1 (docx)

Приложение №2 (docx)