Обществена поръчка за "Доставка на газьол за отопление

за нуждите на 139 ОУ Захарий Круша - гр. София, СО - Район „Лозенец"

ЗАПОВЕД № 494/18.05.2016 година (pdf)

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП (pdf)

Техническа спецификация (pdf)

Друга информация за изпълнение на поръчката (pdf)