Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че класиранията и записването на приетите деца в общинските ПГУ ще се извършват съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

При записване се представят:

  • лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;
  • всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените