Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

План-програма за действие по безопасност на движението по пътищата - 2021-2022 година  Обща информация за Плана за действие 2021/2022 година за безопасност на движението Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката. Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления. В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата. Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП. Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.    
ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Плакат на проекта  Информационно съобщение
Първо място за 139 ОУ“Захарий Круша“, гр. София от всички училища в България в конкурса “Нестле за по-здрави деца” 2020/2021   „На 10 декември на специална онлайн церемония бяха отличени 6-мата финалисти от тазгодишния конкурс “Нестле за по-здрави деца”, които получиха специални плакети и парични награди, средствата от които ще вложат в проекти, насърчаващи полезните навици за балансирано хранене и активен начин на живот у българските деца. В третото издание взеха участие 108 училища и детски градини и 11 500 деца от цялата страна. Жури в състав: Благовеста Борчева, държавен експерт дирекция „Приобщаващо образование“ МОН, Ваня Кастрева, началник на РУО-София, Димитрия Георгиева старши експерт РУО София, Иван Михалев, търговски директор и журналист в 24 часа, двигател на успешни проекти на групата като „Големите малки“, “Невидимите герои“ и др, Тереза Маринова – Българска лекоатлетка, Златен Олимпийски Шампион на България и посланик Нестле за Живей Активно! и Мария Тодорова, юрист Нестле България, определи трите най-активни училища и детски градини, а наградите връчиха Тереза Маринова, Димитрия Георгиева и изпълнителния директор на Нестле България, г-н Петър Стоилов “Нестле България е не само стратегически инвеститор в икономиката, но и активен гражданин, подкрепящ редица социално значими каузи. Инвестициите в здравето на децата е мисия, за която работим с ентусиазъм всеки ден. “Нестле за по-здрави деца” е глобална програма, чиято цел е до 2030 г да достигнем до 50 000 000 деца по целия свят в партньорство с образователните институции във всяка страна. Щастливи сме, че до момента в България имаме постоянен ръст на интереса към програмата и сме достигнали до над 45 000 деца. Поздравявам всички участници, защото добрата промяна може да бъде постигната само с общите усилия на всички - семействата, училищата и институциите”-каза г-н Стоилов. Сред училищата на първо място се класира 139 ОУ Захарий Круша, София със своята идея за закупуване на стена за катерене в училищният двор. Подгласниците са: НУ Иванчо Младенов, Враца с проекта си за създаване на съвременна спортна база, позволяваща практикуването на широк кръг от спортове, и ОУ Свети Паисий Хилендарски, с. Сотиря, които ще инвестират в оборудването на кулинарно ателие „Вкуснотека“.  Победителят ДГ Детелина , гр. Дългопол, бе избран с проект за обновяване на съществуващ мини стадион в двора на детската градина. Подгласници са: ДГ Св. Св. Кирил и Методий, Две Могили, които ще инвестират в подмяна на настилката във физкултурния салон. И ДГ Слънце, Слънчев бряг които благодарение на наградата ще инвестират оборудване за био градина с билки. “Уважаеми колеги, приемете моята благодарност за това, че правите децата ни щастливи с дарената грижа, обич и вяра в доброто и истината, със събудената жажда към знанието и вдъхнатата увереност във възможностите им. Всеки ден вие ги учите на приятелство, работа в екип, как да бъдат добри, инициативни, как да общуват, как да преодоляват трудности. Учите ги да не страхуват, да се изправят пред предизвикателствата и да се борят с тях. Създавате борци! А борците стават шампиони . С делата си градите бъдещето им!” – бе сърдечното обръщение към всички участници от г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО-София. Водещ на церемонията беше г-жа Нели Ангелова, мениджър комуникации на Нестле България за Югоизточен пазар, която се фокусира върху адаптивността на програмата с цел да бъде адекватна на очакванията на новите поколения и динамичните промени. “В условията на пандемия, адаптирахме критериите на конкурса така, че да е съобразен с новата реалност. Добавихме алтернативни форми на участие в конкурса с организиране на мероприятия, насърчаващи физическата активност, защото по време на дистанционното обучение, именно физическата активност добива още по-голямо значение за здравето на децата.” - каза г-жа Ангелова. На финала участниците от 78-мо училище „Христо Смирненски“ в Банкя изненадаха всички със специално подготвена от едно от децата песен, вдъхновена от програмата „Нестле за по-здрави деца“.  Презентация на събитието
  График за олимпиадата
 Заповед РД 184/16.11.2021
 Заповед РД - 170/02.11.2021

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

План-програма за действие по ...
План-програма за действие по безопасност на движението по пътищата - 2021-2022 ... Повече

Прием в първи и в седми клас

Свободни места в 139 ИОУ ...
№ по ред Паралелка Свободни места 1 ПГ ... Повече