Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 Заповед РД 146/29.09.2021
 Протокол от Общо събрание № 8/09.09.2021 г.
Проект „Ваканционен спорт за най-малките в училище“ 139 ОУ „Захарий Круша спечели и реализира проект „Ваканционен спорт за най-малките в училище“, финансиран от Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2021 на Столична община. По проекта се изгради модулна стена за катерене за малките ученици.На 14 юни със слънце, игри и много медали стартира спортен празник на проекта. Учениците бяха посрещнати на фона на детски песни, а украсата допринасяше за доброто настроение. Госпожа Дончева, директор на 139 ОУ „Захарий Круша“, поздрави всички за празника.Участниците, разпределени в няколко групи, с ентусиазъм и много настроение се включиха в спортните състезания и игри.Учениците играха степ аеробика, футбол, баскетбол, състезаваха се на „бързи стълбички“, но най-голямата им атракция беше стената за катерене. Спортният празник разпали шампионски страсти както сред учениците, така и сред учителите. За пореден път учениците ни проявиха шампионски дух и спортсменство.
  Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас август 9, 2021Константин Костов Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg. Моля да бъде създадена организация за информиране на родителите чрез сайтовете на поверените Ви училища. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Събития

Изложби

Hide Main content block

Актуални новини

Заповед РД 146/29.09.2021
 Заповед РД 146/29.09.2021 Повече

Прием в първи и в седми клас

Свободни места в 139 ИОУ ...
№ по ред Паралелка Свободни места 1 ПГ ... Повече