viziaЗапазвайки облика и традициите на училището, градени 50 години, то да се обособи в преусппяващо и желано място за изграждане на таланти по изобразително изкуство, стремящи секъм изучаване на чужди езици и култури.

Да осигурим високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка на учениците, конкурентна способност за прием след VІІ-ми клас. Да се даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал -широка обща култура, владеене на чужди езици , работа с компютър, с цел бързо адаптиране към потребностите на личностното развитие , обществото и пазара на труда.

Да разширим периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти. Да осигурим целодневно обучение.

Да подобрим резултатите от обучение по всички учебни дисциплини. Да развиваме общата култура на учениците. Да използваме европейските образователни практики и информационно-комуникативните технологии.

Да развием социалните умения на учениците и работата им в екип.

Да създадем желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.