Нашите униформи

За развитието и усъвършенстването на българската образователна система в съответствие с европейските стандарти е от първостепенно значение издигането на авторитета на училището като институция и по-тясното приобщаване на учениците към училищния живот. За да се създаде у тях съзнанието, че са част от една общност и че представляват едно учебно заведение със свои традиции и култура е необходимо да се изгради система от символи и ритуали, която да бъде възприета от учащите се. Един от компонентите на тази система е училищната униформа.

 pdf 16x16 Ценова оферта за униформи

 pdf 16x16 Техническа спецификация